Gebruiksvoorwaarden voor de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk en gegevensbescherming

Abrumet verleent de gebruiker toegang tot zijn website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Door zijn bezoek aan de website voort te zetten, aanvaardt de gebruiker onderhavige gebruiksvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk en verbindt zich ertoe deze te na te leven. Als hij dit weigert, dient hij de website te verlaten.

Vragen over de onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk kunnen worden gericht aan info@abrumet.be.

Kwaliteit van de gegevens

De op de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk opgenomen gegevens worden geacht op het moment van publicatie correct te zijn, maar kunnen onjuist of verouderd zijn wanneer ze door de gebruiker worden geraadpleegd. Daarom kan er geen enkele garantie worden gegeven voor wat betreft de kwaliteit, de nauwkeurigheid of de volledigheid van elk van de gegevens die op de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk worden geraadpleegd.

De inhoud van de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk kan te allen tijde zonder waarschuwing of verdere mededelingen worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Aansprakelijkheid

Abrumet wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de via de website verkregen gegevens. Dit is met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, alle onrechtstreekse schade, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of gegevens in het informaticasysteem, de hardware, de software, enz. van de gebruiker. De gebruiker moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om te zorgen dat alles wat hij selecteert voor het gebruik, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen die zijn gegevens of hardware kunnen beschadigen.

De gebruiker is daarom volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de via de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk verkregen gegevens.

Koppelingen en doorverwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere sites en doorverwijzingen naar andere gegevensbronnen. Deze koppelingen en gegevensbronnen worden alleen vermeld voor het gemak van de gebruiker. Abrumet heeft geen invloed op deze hyperlinks of andere informatiebronnen die erop voorkomen, en kan dus geen enkele garantie bieden voor de kwaliteit en/of de volledigheid van deze gegevens.

Abrumet wijst elke aansprakelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op de andere sites of in andere gegevensbronnen in het algemeen en waarnaar op de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk wordt doorverwezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Conform de beschikkingen van het Wetboek van economisch recht, boek XI, titel 5, inzake auteursrecht en naburige rechten, heeft de gebruiker het recht de gegevens op deze site te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik.

De toegang van de gebruiker tot deze website of de daarop opgenomen gegevens kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een verlening van welk intellectuele eigendomsrecht dan ook te zijnen voordele.

Abrumet behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Onder andere de lay-out van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De hyperlinks op deze websites vallen niet onder deze bescherming.

Medische informatie, in haar oorspronkelijke vorm, is auteursrechtelijk beschermd. De auteur is de houder van dit recht. Hij kan echter alleen van dit recht gebruikmaken als hij daarmee de algemene verordening gegevensbescherming en de ethische en deontologische regels die aan zijn beroep verbonden zijn niet overtreedt.

Dienstonderbreking

Abrumet stelt alles in het werk om onderbrekingen als gevolg van technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen. In ieder geval kan Abrumet niet garanderen dat dergelijke onderbrekingen niet zullen plaatsvinden of dat de website niet als gevolg van andere technische problemen ontoegankelijk is.

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de gebruiker doorgeeft via de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk worden door Abrumet verwerkt in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, voor het verzenden van informatieve e-mails (nieuwsbrieven);

Abrumet verwerkt de volgende gegevens op basis van zijn gerechtvaardigde belangen die bestaan uit het informeren van de gezondheidswerkers over zijn activiteiten in verband met het promoten van de deling van medische gegevens tussen gezondheidswerkers en, eventueel, de patiënten evenals het opstellen van bezoekstatistieken afhankelijk van het gewest:

  • Achternaam en voornaam;
  • E-mailadres;
  • Categorie zorgverlener (huisarts, niet-ziekenhuisspecialist, ziekenhuisarts, anders);
  • Taal (Frans, Nederlands);
  • Gewest waar de wachtdienst wordt uitgevoerd;

Abrumet geeft deze persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is als gevolg van een wettelijke verplichting.

Vragen over het recht op inzage, rectificatie, bezwaar, wissing, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming kunnen per e-mail worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van Abrumet of per post aan dezelfde functionaris voor gegevensbescherming (Marcel Broodthaersplein 8/5 te 1060 Brussel).

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

Abrumet kan gebruik maken van cookies, tags of andere soortgelijke technologieën. Dankzij deze technologieën kan Abrumet de voorkeuren van de gebruiker opslaan en de informatie volgen die hij heeft geraadpleegd om zo het ontwerp van deze website te verbeteren en te optimaliseren.

Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen en alleen deze cookies worden geïdentificeerd. Als hij daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen ze persoonsgegevens van de gebruiker bevatten, om bijvoorbeeld de beveiligde toegang online te vergemakkelijken zodat de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet meer hoeft in te voeren.

Cookies maken het mogelijk om:

  • de surfervaring van de gebruiker op deze website vlotter te laten verlopen en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren;
  • inhoud te bieden die beter is afgestemd op de behoeften van de gebruiker;
  • de dienstverlening van Abrumet te verbeteren.
  • te bepalen of er in het verleden al contacten zijn geweest tussen de gebruiker en Abrumet.

De meeste internetbrowsers aanvaarden het automatisch opslaan van cookies op de harde schijf van de gebruiker, die echter de instellingen hiervan zelf kan aanpassen (zie gebruikshandleiding van de browser) om een dergelijke opslag te weigeren. De gebruiker kan eveneens te allen tijde de reeds op de harde schijf opgeslagen cookies wissen. Als de gebruiker de opslag van deze cookies weigert, blijft de toegang tot deze website mogelijk, maar de surfervaring zou minder vlot kunnen verlopen en de website zou minder gebruiksvriendelijk kunnen zijn. Bovendien zouden bepaalde diensten niet beschikbaar kunnen zijn.

Wijzigingen

Abrumet mag de informatie uit de onderhavige Gebruiksvoorwaarden voor de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk onaangekondigd wijzigen.

Geschillen

Alle geschillen of vorderingen met betrekking tot de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk of alle gegevens die daarop worden vermeld, vallen onder het Belgische recht. Door de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk te raadplegen of te gebruiken, erkent de gebruiker de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en de toepassing van het Belgische recht.

 

Gewijzigd op 13/09/2018