Gebruiksvoorwaarden voor de applicatie ‘privéruimte’, toegankelijk via de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk

Abrumet verleent de gebruiker toegang tot zijn applicatie ‘privéruimte’ via de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Door het gebruik van de applicatie ‘privéruimte’ van het Brusselse Gezondheidsnetwerk accepteert de gebruiker volledig en onvoorwaardelijk onderhavige gebruiksvoorwaarden van de applicatie ‘privéruimte’ van het Brusselse Gezondheidsnetwerk, alsook de privacywetgeving die terug te vinden is op de website www.brusselshealthnetwork.be, en verbindt zich ertoe deze te respecteren. Als hij dit weigert, moet hij zich onthouden van elk gebruik van de ‘privéruimte’ van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

In het kader van het beheer van het gezondheidsnetwerk handelt Abrumet, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, als verwerker voor ziekenhuizen en zorgverleners die lid zijn van het netwerk.

1. Kwaliteit van de gegevens

De op de applicatie ‘privéruimte’ van het Brusselse Gezondheidsnetwerk opgenomen gegevens zijn exact op het moment van publicatie door de zorgverleners of de ziekenhuizen, maar kunnen niet-exact of verouderd zijn wanneer ze door de gebruiker worden geraadpleegd. Daarom kan er geen enkele garantie worden gegeven op de kwaliteit, de nauwkeurigheid of de volledigheid van elk van de gegevens die via de applicatie ‘privéruimte’ van de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk worden geraadpleegd.

De inhoud van de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk en de applicatie ‘privéruimte’ (met inbegrip van de koppelingen) kan op elk moment worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder waarschuwing of verdere mededelingen.

2. Verantwoordelijkheid

Abrumet wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de gegevens verkregen via de applicatie ‘privéruimte’ en de website. Dit is met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, alle onrechtstreekse schade, alle verliezen, werkonderbrekingen, verslechtering van programma’s of gegevens in het informaticasysteem, de hardware, de software, enz. van de gebruiker. De gebruiker moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om te zorgen dat alles wat hij selecteert voor gebruik, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen die zijn gegevens of hardware kunnen beschadigen.

De gebruiker is daarom volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de gegevens verkregen via de applicatie ‘privéruimte’ en de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

3. Koppelingen en doorverwijzingen

De website en de applicatie ‘privéruimte’ bevatten hyperlinks naar andere sites en doorverwijzingen naar andere gegevensbronnen. Deze koppelingen en gegevensbronnen worden alleen vermeld voor het gemak van de gebruiker. Abrumet heeft geen invloed op deze hyperlinks of op andere informatiebronnen die erop voorkomen, en kan dus geen enkele garantie bieden voor de kwaliteit en/of de volledigheid van deze gegevens.

Abrumet wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van informatie op andere sites of andere gegevensbronnen in het algemeen en waarnaar op de website en de applicatie ‘privéruimte’ van het Brusselse Gezondheidsnetwerk wordt doorverwezen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Conform de beschikkingen van het Wetboek van economisch recht, boek XI, titel 5, inzake auteursrecht en naburige rechten, heeft de gebruiker het recht de gegevens op deze site te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik.

Abrumet behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk en op de applicatie ‘privéruimte’. Onder andere de lay-out van de website en de applicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De hyperlinks op deze websites vallen niet onder deze bescherming.

Medische informatie, in haar oorspronkelijke vorm, is auteursrechtelijk beschermd. De zorgverlener is de houder van dit recht. Hij kan echter alleen van dit recht gebruikmaken als hij hiermee de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens niet overtreedt, evenals de ethische en deontologische regels die verbonden zijn aan zijn beroep.

5. Bescherming van persoonlijke gegevens

Gegevens met een persoonlijk karakter die de gebruiker doorgeeft via de applicatie ‘privéruimte’ en de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk, worden verwerkt door Abrumet, in de hoedanigheid van verwerker.

Abrumet geeft deze persoonlijke gegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is als gevolg van een wettelijke verplichting of in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Alle vragen aangaande het recht op inzage, correctie of verzet met betrekking tot de privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en onder voorbehoud van de naleving van specifieke wetgeving, kunnen worden gericht aan Abrumet (info@abrumet.be of het administratief centrum van Abrumet, Slachthuislaan 26 te 1000 Brussel) die deze, indien nodig, doorgeeft aan de desbetreffende verantwoordelijke voor de verwerking, indien Abrumet er zelf geen gevolg aan kan geven, onder voorbehoud van hetgeen wordt bepaald in de bovengenoemde privacywetgeving, en de gebruiker hiervan op de hoogte brengt.

6. Geschillen

De huidige onlineovereenkomst en ieder geschil met betrekking tot de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk en de applicatie ‘privéruimte’ of informatie die daarop wordt vermeld, zijn onderhevig aan het Belgische recht. Door de applicatie ‘privéruimte’ te raadplegen of te gebruiken, erkent de gebruiker de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en de toepassing van het Belgische recht.

Gewijzigd op 23/08/2016